Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Prehlásenie

Dbáme na to, aby sme Vaše osobné údaje, ako aj osobné údaje Vašich detí spracovávali v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Kontaktné adresy

V prípade, ak máte otázku týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov a chcete vedieť, ako postupujeme pri zbere, spracovaní, archivácii a likvidácii Vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na mailovej adrese našej kontaktnej osoby katarina.razusova@centrum.sk.

Táto osoba je povinná Vám v termíne do 30 dní odpovedať na Vašu žiadosť. Nezabúdajte však, že žiadosť sa musí týkať len spracovania Vašich osobných údajov alebo osobných údajov Vášho dieťaťa ako dotknutej osoby. Nie je možné si vyžiadať osobné údaje inej osoby, pretože tým chránime jej osobné údaje a držíme ich v bezpečí.


Vaše osobné údaje

Osobné údaje spracovávame v prípade ak:

Vaše údaje spracovávame v rozsahu

Účelom, za akým spracovávame Vaše osobné údaje


Dĺžka spracovania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame len po nevyhnutnú dobu – pokiaľ trvá účel spracovania. Ihneď ako požiadate o zrušenie spracovania Vašich osobných údajov, bude Vám vyhovené a Vaše údaje už nebudú súčasťou našej databázy.


Zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávane tak, aby bolo zamedzené možnému úniku a zneužitiu Vašich osobných údajov tretími osobami.

Naše občianske združenie má uzatvorenú zmluvu so sprostredkovateľmi, ktoré v našom mene Vaše osobné údaje spracovávajú. Pri výbere sprostredkovateľom a prípadných sprostredkovateľov sprostredkovateľa sme dbali na ich organizačné, technické a personálne zabezpečenie, aby Vaše osobné údaje boli u nich v čase spracovania v bezpečí. My sme vyvinuli a vyvíjame maximálne úsilie, aby Vaše osobné údaje zostali v bezpečí počas archivácie a zlikvidovali sme ich v súlade so zákonom.

Okrem sprostredkovateľom, môžeme Vaše osobné údaje poskytnúť aj iným orgánom na základe rozhodnutia súdu alebo iných štátnych orgánov, ktoré sú oprávnené požadovať ich zverejnenie alebo sprístupnenie. Zverejnenie a sprístupnenie Vašich údajov týmto orgánom poskytujeme len na základe rozhodnutia daného orgánu.

Vaše osobné údaje neposielame a nezdieľame s osobami tretích krajín.


Vaše práva

Nový zákon č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov Vám ako dotknutej osobe pridelil tieto práva:


V prípade, ak sa chcete dozvedieť o problematike spracovania osobných údajov viac

Prosím navštívte stránku Úradu na ochranu osobných údajov www.uoou.sk. Na tejto stránke si viete naštudovať aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a samozrejme aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rad  ( EÚ ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto úradov.


Mlčanlivosť

Uisťujeme Vás, že u nás sú Vaše osobné údaje v bezpečí pretože dodržiavame povinnosť:

Tieto informácie sú platné s termínom účinnosti od 25.05.2018.

V prípade zmeny, alebo novelizácia zákona Vás budeme na tomto miesto včas informovať.